Historia Zespołu Szkół w Połańcu

Zespół Szkół w Połańcu swe istnienie zawdzięcza jednej z największych polskich elektrowni, o budowie której zadecydowano na początku lat 70. minionego wieku. 

W rok po ostatecznym zatwierdzeniu planu realizacyjnego przedsięwzięcia  pn. „Elektrownia Połaniec” decyzją mgra inż. Eryka Porąbki (Pierwszego Zastępcy Ministra Górnictwa i Energetyki) otworzono w Połańcu Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Elektrowni „Połaniec”. Było to 1 września 1973 r.

Absolwenci szkoły mieli zasilać kadrę powstającego zakładu i firm wykonawczych. Powołanie przyzakładowej placówki miało na celu uniknięcie błędu, jaki popełniono wcześniej w Kozienicach, gdzie budowa elektrowni znacznie wyprzedziła przygotowanie kadry pracowniczej.  Pierwszym dyrektorem szkoły został inż. Zdzisław Owczarek.

Początki istnienia naszej szkoły nie były łatwe. Na jej potrzeby wynajęto 2 sale lekcyjne w budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej w Połańcu oraz adoptowano zakupiony we wsi Winnica barak na warsztaty szkoleniowe. W pierwszym roku szkolnym naukę podjęło 86 uczniów w dwóch pierwszych klasach w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń energetycznych. Od 1974 roku szkoła posiadała już 3 ciągi Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Od pierwszych miesięcy istnienia szkoła doceniała rolę wychowania w duchu patriotycznym. Już 14 października 1973 r. przejęła pod opiekę obelisk upamiętniający śmierć Władysława Jasińskiego, dowódcy oddziału partyzanckiego „Jędrusie” i wszystkich poległych na terenie powiatu staszowskiego w walce hitlerowskim okupantem. W imieniu szkoły Akt Nadania Patronatu od Komitetu Ochrony Pomników przejął uczeń Jerzy Wielgus. Ten akcent zadecydował, iż pielęgnowana przez lata tradycja uwieńczona została nadaniem szkole imienia Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”.

Rok szkolny 1975/76 przyniósł wiele zmian. Nowym dyrektorem szkoły został mgr Ireneusz Kapcia. W pierwszych dniach grudnia 1975 r. dyrekcja Elektrowni Połaniec przekazała szkole blok mieszkalny m 13 na osiedlu w Połańcu na rzecz internatu. Swój drugi dom znalazło w nim 80 uczniów naszej szkoły.

Szkoła szybko została zaakceptowana w środowisku miasta Połańca i stała się niezbędną kuźnią kadr elektrowni, o czym świadczyć może fakt, że już pierwszego września 1976 r. utworzone zostało, decyzją Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej z dnia 26 lipca 1976 r., Technikum Energetyczne dla Pracujących o specjalności „energetyka cieplna”. Już w październiku tegoż roku szkoła wzbogaciła się o radiowęzeł, co dało możliwość szybkiego przepływu informacji między słuchaczami a Radą Pedagogiczną.

Rok szkolny 1980/ 81 rozpoczął już nowy dyrektor, a został nim mgr inż. Jan Krygowski. W grudniu 1981 r. baza lokalowa powiększyła się i nasza szkoła zajmowała już pierwsze piętro i salę gimnastyczną Zbiorczej Szkoły Gminnej. Konsekwencją było powołanie 27 grudnia 1982 r. przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu nowego typu szkoły – Technikum Energetycznego na podbudowie ZSZ – o specjalności „energetyka cieplna”. Szkoła ta zaczęła funkcjonować od 1 września 1983 r. Nowe ciągi kształcenia i wzrastająca ilość uczniów spowodowały konieczność powołania zastępcy dyrektora szkoły. To stanowisko objęła z dniem 1 października 1982 r. mgr Barbara Śledź.

Przełomem w funkcjonowaniu szkoły stał się rok 1984. 26 stycznia 1984 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu wyraziło zgodę na powołanie z dniem 1 września 1984 r. 5-letniego Technikum Energetycznego na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności „energetyka cieplna”.

Szkoła nasza na tyle rozrosła się, że wszystkie jej człony należało objąć wspólną nazwą. W związku z tym Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu z dniem 30 grudnia 1985 r., powołało Zespół Szkół Zawodowych Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu.

Nowa nazwa szkoły obowiązywała od 1 stycznia 1986 r. W roku szkolnym 1986/87 Zasadnicza Szkoła Zawodowa zaczęła kształcić dodatkowo w zawodzie elektromechanika. Pragnąc sprostać potrzebom środowiska, w latach 1987-1992 w szkole zawodowej kształcono w zawodach monter instalacji budowlanych i murarz.

Dobra passa rozwoju perły przemysłowej naszego regionu, Elektrowni im.
T. Kościuszki, sprzyjała rozwojowi infrastruktury naszego miasta, co skutecznie wykorzystała szkoła, pozyskując w październiku 1986 r. budynek przy ulicy Stefana Czarnieckiego 8 na internat. Dwa lata później, tj. w październiku 1988 r., warsztaty szkoleniowe zostały przeniesione z baraku w Winnicy do nowych pomieszczeń w Elektrowni. Uczniowie nasi od tej pory mieli możliwość kształcić się w warunkach zgodnych z wymaganiami programowymi.

30 listopada 1990 r dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych przejęła mgr Grażyna Rusiecka i funkcję tę pełniła do roku 2005.

W następnym roku szkolnym został utworzony nowy kierunek kształcenia w technikum na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności „elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”. 1 września 1996 r. powstała w Połańcu szkoła średnia zawodowa kształcąca w zawodzie technik-elektronik. Nowa szkoła, zwana Technikum Elektroniczne, weszła w skład Zespołu Szkół w Połańcu. Szkoła została powołana przez Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu. W Technikum Elektronicznym uczniowie kształcili się w specjalności „elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”, która wcześniej funkcjonowała przy Technikum Energetycznym.

Kolejnym dużym krokiem w rozwoju szkoły było powołanie 1 września 1992  przez Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu r. Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu na podbudowie programowej szkoły podstawowej o profilu podstawowym. Wymieniona szkoła zaczęła funkcjonować na bazie Zespołu Szkół Zawodowych. W roku szkolnym 1995/96 utworzono w Liceum Ogólnokształcącym profil matematyczno-informatyczny, a w następnym roku 1996/97 – biologiczno-chemiczny.

Z konieczności musimy wrócić do roku 1993. 1 stycznia prowadzenie Zespołu Szkół Zawodowych w Połańcu przejęło Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu (od Ministerstwa Górnictwa i Energetyki). Tym samym szkoła przestała być resortową, a stała się oświatową. Szkolenie praktyczne pozostało w gestii Elektrowni. Również internat, zwany dotąd hotelem „Młodego Robotnika”, został przekazany i przemianowany na typowy internat oświatowy.

Z dniem 1 stycznia 1993 r. Zespół Szkół Zawodowych w Połańcu stał się szkołą o nazwie Zespół Szkół w Połańcu, w skład którego weszły wszystkie dotychczas powołane typy szkół.

Systematyczne poszerzanie profilów kształcenia spowodowało konieczność starań o rozbudowę bazy dydaktycznej. Działania szkoły spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i wsparciem ze strony Dyrekcji Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu, Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, Fundacji Wspomagania Oświaty oraz Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu. 21 listopada 1991 r. odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zapadła decyzja o rozbudowie szkoły średniej w Połańcu. Inwestorem rozbudowy był Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, a środki zabezpieczała Elektrownia im. T. Kościuszki. Pierwszy etap rozpoczęto w 1992 r., a już 1 września 1994 r. oddano do użytku pierwszą część – tzw. budynek dydaktyczno-żywieniowy. W kwietniu 1994 r. Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu przejęła obowiązki inwestora bezpośredniego od UMiG w Połańcu i rozpoczęła drugi etap rozbudowy. Oddanie do użytku części dydaktyczno-sportowej nastąpiło 1 września 1996 r., a oficjalne otwarcie szkoły i przekazanie jej Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu nastąpiło 16 listopada 1996 r.

W roku 1999 z inicjatywy dyrektor mgr Grażyny Rusieckiej i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół podjęta została uchwała o nadaniu szkole imienia. Wśród wielu propozycji zwyciężyło odwołanie do tradycji historycznej, co związane było z faktem objęcia przez szkołę patronatu, już od początku istnienia placówki, nad obeliskiem przywódcy „Jędrusiów” – Władysława Jasińskiego. Jednocześnie szkole wręczono sztandar wykonany według projektu Pani Anny Gałuszki. Uroczystości związane z nadaniem imienia i wręczeniem sztandaru odbyły się 30 kwietnia 1999 r. Od tego momentu w ostatni dzień kwietnia każdego roku obchodzone jest w Zespole Szkół Święto Szkoły.

W czasie uroczystości po raz pierwszy odśpiewano hymn „Jędrusiów”, którym od tej pory rozpoczynamy uroczystości szkolne. Słowa do hymnu napisał „Bobo” – Zbigniew Kabata, przebywający na stałe w Kanadzie.

W pierwszą rocznicę nadania szkole imienia, 30 kwietnia 2000 r., nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci, w której wystawiono zebrane pamiątki, związane z życiem i działalnością żołnierzy oddziału „Jędrusie”. Wiele z nich przekazane było przez żyjących byłych partyzantów oddziału.

W roku 2000 zainicjowane zostały działania szkoły służące nawiązaniu współpracy z instytucjami edukacyjnymi w różnych rajach Europy. W ramach programu „Socrates Comenius” nauczyciele i uczniowie współpracowali ze szkołami z Włochy, Łotwy, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Rumunii, Bułgarii i Turcji.

Początek nowego milenium to także intensywny rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół. Dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli nawiązana została współpraca z Holenderskim Narodowym Instytutem Kształcenia Elektrotechników i Elektroników (VEV), a także ze szkołą elektrotechniczną z Preszowa (Słowacja). Efektem współdziałania trzech instytucji stał się program TRIANGLE, który od 2002 r. pomagał zdobywać naszym uczniom kwalifikacje zawodowe, honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Aby umożliwić realizację założeń projektu TRIANGLE, w maju 2002 r. oddane do użytku zostały Laboratoria Kształcenia Zawodowego Elektroników, Elektrotechników i Mechaników.

Ważnym krokiem w rozwoju szkoły było porozumienie z Politechniką Świętokrzyską, podpisane 7. czerwca 2003 r., na mocy którego umiejscowiono w Zespole Szkół w Połańcu studia wyjazdowe na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego, kierunek – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia te umożliwiły kilkuset mieszkańcom gminy Połaniec, jak też osobom z gmin pobliskich, zdobycie wykształcenia i uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Od 1 września 2005 r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgra inż. Stanisława Rogalę, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Pani Grażyna Rusiecka, która dzierżyła ster Zespołu Szkół od roku 1990, objęła stanowisko zastępcy dyrektora. 

W roku 2008 oblicze zmieniło otoczenie Zespołu Szkół w Połańcu. Dzięki współpracy samorządów z gminy Połaniec i powiatu staszowskiego nasza placówka wzbogaciła się o nowoczesny kompleks sportowy, który pozwala młodzieży w pełni rozwijać swe sportowe talenty. W skład kompleksu wchodzą m. in. boiska do piłki nożnej, koszykówki, a także bieżnia lekkoatletyczna i stanowiska pozwalające trenować skok w dal czy pchnięcie kulą.

Osiągnięcia szkoły i jej rozwój były możliwe dzięki pomocy organów samorządowych, miejscowej elektrowni, a także wielu innych instytucji i firm. Wszystkim przyjaciołom szkoły za życzliwość, zrozumienie jej potrzeb, wsparcie – Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information