Historia Zespołu Szkół w Połańcu

Zespół Szkół w Połańcu swe istnienie zawdzięcza jednej z największych polskich elektrowni, o budowie której zadecydowano na początku lat 70. minionego wieku. 

W rok po ostatecznym zatwierdzeniu planu realizacyjnego przedsięwzięcia  pn. „Elektrownia Połaniec” decyzją mgra inż. Eryka Porąbki (Pierwszego Zastępcy Ministra Górnictwa i Energetyki) otworzono w Połańcu Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Elektrowni „Połaniec”. Było to 1 września 1973 r.

Absolwenci szkoły mieli zasilać kadrę powstającego zakładu i firm wykonawczych. Powołanie przyzakładowej placówki miało na celu uniknięcie błędu, jaki popełniono wcześniej w Kozienicach, gdzie budowa elektrowni znacznie wyprzedziła przygotowanie kadry pracowniczej.  Pierwszym dyrektorem szkoły został inż. Zdzisław Owczarek.

Początki istnienia naszej szkoły nie były łatwe. Na jej potrzeby wynajęto dwie sale lekcyjne w budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej w Połańcu oraz adoptowano zakupiony we wsi Winnica barak na warsztaty szkoleniowe. W pierwszym roku szkolnym naukę podjęło 86 uczniów w dwóch pierwszych klasach w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń energetycznych. Od 1974 roku szkoła posiadała już trzy ciągi Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

Od pierwszych miesięcy istnienia szkoła doceniała rolę wychowania w duchu patriotycznym. Już 14 października 1973 r. przejęła pod opiekę obelisk upamiętniający śmierć Władysława Jasińskiego, dowódcy oddziału partyzanckiego „Jędrusie” i wszystkich poległych na terenie powiatu staszowskiego w walce hitlerowskim okupantem. W imieniu szkoły Akt Nadania Patronatu od Komitetu Ochrony Pomników przejął uczeń Jerzy Wielgus. Ten akcent zadecydował, iż pielęgnowana przez lata tradycja uwieńczona została nadaniem szkole imienia Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”.

Rok szkolny 1975/76 przyniósł wiele zmian. Nowym dyrektorem szkoły został mgr Ireneusz Kapcia. W pierwszych dniach grudnia 1975 r. dyrekcja Elektrowni Połaniec przekazała szkole blok mieszkalny m 13 na osiedlu w Połańcu na rzecz internatu. Swój drugi dom znalazło w nim 80 uczniów naszej szkoły.

Szkoła szybko została zaakceptowana w środowisku miasta Połańca i stała się niezbędną kuźnią kadr elektrowni, o czym świadczyć może fakt, że już pierwszego września 1976 r. utworzone zostało, decyzją Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej z dnia 26 lipca 1976 r., Technikum Energetyczne dla Pracujących o specjalności „energetyka cieplna”. Już w październiku tegoż roku szkoła wzbogaciła się o radiowęzeł, co dało możliwość szybkiego przepływu informacji między słuchaczami a Radą Pedagogiczną.

Rok szkolny 1980/ 81 rozpoczął już nowy dyrektor, a został nim mgr inż. Jan Krygowski. W grudniu 1981 r. baza lokalowa powiększyła się i nasza szkoła zajmowała już pierwsze piętro i salę gimnastyczną Zbiorczej Szkoły Gminnej. Konsekwencją było powołanie 27 grudnia 1982 r. przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu nowego typu szkoły – Technikum Energetycznego na podbudowie ZSZ – o specjalności „energetyka cieplna”. Szkoła ta zaczęła funkcjonować od 1 września 1983 r. Nowe ciągi kształcenia i wzrastająca liczba uczniów spowodowały konieczność powołania zastępcy dyrektora szkoły. To stanowisko objęła z dniem 1 października 1982 r. mgr Barbara Śledź.

Przełomem w funkcjonowaniu szkoły stał się rok 1984. 26 stycznia 1984 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu wyraziło zgodę na powołanie z dniem 1 września 1984 r. 5-letniego Technikum Energetycznego na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności „energetyka cieplna”.

Szkoła nasza na tyle rozrosła się, że wszystkie jej człony należało objąć wspólną nazwą. W związku z tym Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu z dniem 30 grudnia 1985 r., powołało Zespół Szkół Zawodowych Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu.

Nowa nazwa szkoły obowiązywała od 1 stycznia 1986 r. W roku szkolnym 1986/87 Zasadnicza Szkoła Zawodowa zaczęła kształcić dodatkowo w zawodzie elektromechanika. Pragnąc sprostać potrzebom środowiska, w latach 1987-1992 w szkole zawodowej kształcono w zawodach monter instalacji budowlanych i murarz.

Dobra passa rozwoju perły przemysłowej naszego regionu, Elektrowni im. T. Kościuszki, sprzyjała rozwojowi infrastruktury naszego miasta, co skutecznie wykorzystała szkoła, pozyskując w październiku 1986 r. budynek przy ulicy Stefana Czarnieckiego 8 na internat. Dwa lata później, tj. w październiku 1988 r., warsztaty szkoleniowe zostały przeniesione z baraku w Winnicy do nowych pomieszczeń w Elektrowni. Uczniowie nasi od tej pory mieli możliwość kształcić się w warunkach zgodnych z wymaganiami programowymi.

30 listopada 1990 r dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych przejęła mgr Grażyna Rusiecka i funkcję tę pełniła do roku 2005.

W następnym roku szkolnym został utworzony nowy kierunek kształcenia w technikum na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności „elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”. 1 września 1996 r. powstała w Połańcu szkoła średnia zawodowa kształcąca w zawodzie technik-elektronik. Nowa szkoła, zwana Technikum Elektroniczne, weszła w skład Zespołu Szkół w Połańcu. Szkoła została powołana przez Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu. W Technikum Elektronicznym uczniowie kształcili się w specjalności „elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”, która wcześniej funkcjonowała przy Technikum Energetycznym.

Kolejnym dużym krokiem w rozwoju szkoły było powołanie 1 września 1992  przez Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu r. Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu na podbudowie programowej szkoły podstawowej o profilu podstawowym. Wymieniona szkoła zaczęła funkcjonować na bazie Zespołu Szkół Zawodowych. W roku szkolnym 1995/96 utworzono w Liceum Ogólnokształcącym profil matematyczno-informatyczny, a w następnym roku 1996/97 – biologiczno-chemiczny.

Z konieczności musimy wrócić do roku 1993. 1 stycznia prowadzenie Zespołu Szkół Zawodowych w Połańcu przejęło Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu (od Ministerstwa Górnictwa i Energetyki). Tym samym szkoła przestała być resortową, a stała się oświatową. Szkolenie praktyczne pozostało w gestii Elektrowni. Również internat, zwany dotąd hotelem „Młodego Robotnika”, został przekazany i przemianowany na typowy internat oświatowy.

Z dniem 1 stycznia 1993 r. Zespół Szkół Zawodowych w Połańcu stał się szkołą o nazwie Zespół Szkół w Połańcu, w skład którego weszły wszystkie dotychczas powołane typy szkół.

Systematyczne poszerzanie profilów kształcenia spowodowało konieczność starań o rozbudowę bazy dydaktycznej. Działania szkoły spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i wsparciem ze strony Dyrekcji Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu, Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, Fundacji Wspomagania Oświaty oraz Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu. 21 listopada 1991 r. odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zapadła decyzja o rozbudowie szkoły średniej w Połańcu. Inwestorem rozbudowy był Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, a środki zabezpieczała Elektrownia im. T. Kościuszki. Pierwszy etap rozpoczęto w 1992 r., a już 1 września 1994 r. oddano do użytku pierwszą część – tzw. budynek dydaktyczno-żywieniowy. W kwietniu 1994 r. Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu przejęła obowiązki inwestora bezpośredniego od UMiG w Połańcu i rozpoczęła drugi etap rozbudowy. Oddanie do użytku części dydaktyczno-sportowej nastąpiło 1 września 1996 r., a oficjalne otwarcie szkoły i przekazanie jej Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu nastąpiło 16 listopada 1996 r.

W roku 1999 z inicjatywy dyrektor mgr Grażyny Rusieckiej i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół podjęta została uchwała o nadaniu szkole imienia. Wśród wielu propozycji zwyciężyło odwołanie do tradycji historycznej, co związane było z faktem objęcia przez szkołę patronatu, już od początku istnienia placówki, nad obeliskiem przywódcy „Jędrusiów” – Władysława Jasińskiego. Jednocześnie szkole wręczono sztandar wykonany według projektu Pani Anny Gałuszki. Uroczystości związane z nadaniem imienia i wręczeniem sztandaru odbyły się 30 kwietnia 1999 r. Od tego momentu w ostatni dzień kwietnia każdego roku obchodzone jest w Zespole Szkół Święto Szkoły.

W czasie uroczystości po raz pierwszy odśpiewano hymn „Jędrusiów”, którym od tej pory rozpoczynamy uroczystości szkolne. Słowa do hymnu napisał „Bobo” – Zbigniew Kabata, przebywający na stałe w Kanadzie.

W pierwszą rocznicę nadania szkole imienia, 30 kwietnia 2000 r., nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci, w której wystawiono zebrane pamiątki, związane z życiem i działalnością żołnierzy oddziału „Jędrusie”. Wiele z nich przekazane było przez żyjących byłych partyzantów oddziału.

W roku 2000 zainicjowane zostały działania szkoły służące nawiązaniu współpracy z instytucjami edukacyjnymi w różnych rajach Europy. W ramach programu „Socrates Comenius” nauczyciele i uczniowie współpracowali ze szkołami z Włochy, Łotwy, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Rumunii, Bułgarii i Turcji.

Początek nowego milenium to także intensywny rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół. Dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli nawiązana została współpraca z Holenderskim Narodowym Instytutem Kształcenia Elektrotechników i Elektroników (VEV), a także ze szkołą elektrotechniczną z Preszowa (Słowacja). Efektem współdziałania trzech instytucji stał się program TRIANGLE, który od 2002 r. pomagał zdobywać naszym uczniom kwalifikacje zawodowe, honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Aby umożliwić realizację założeń projektu TRIANGLE, w maju 2002 r. oddane do użytku zostały Laboratoria Kształcenia Zawodowego Elektroników, Elektrotechników i Mechaników.

Ważnym krokiem w rozwoju szkoły było porozumienie z Politechniką Świętokrzyską, podpisane 7. czerwca 2003 r., na mocy którego umiejscowiono w Zespole Szkół w Połańcu studia wyjazdowe na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego, kierunek – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia te umożliwiły kilkuset mieszkańcom gminy Połaniec, jak też osobom z gmin pobliskich, zdobycie wykształcenia i uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Od 1 września 2005 r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgra inż. Stanisława Rogalę, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Pani Grażyna Rusiecka, która dzierżyła ster Zespołu Szkół od roku 1990, objęła stanowisko zastępcy dyrektora. 

W roku 2008 oblicze zmieniło otoczenie Zespołu Szkół w Połańcu. Dzięki współpracy samorządów z gminy Połaniec i powiatu staszowskiego nasza placówka wzbogaciła się o nowoczesny kompleks sportowy, który pozwala młodzieży w pełni rozwijać swe sportowe talenty. W skład kompleksu wchodzą m. in. boiska do piłki nożnej, koszykówki, a także bieżnia lekkoatletyczna i stanowiska pozwalające trenować skok w dal czy pchnięcie kulą.

Po roku 2010 szkoła wkroczyła w kolejny etap swego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli szerokim strumieniem zaczęły do szkoły płynąć środki unijne, wykorzystywane przede wszystkim na organizację praktyk zawodowych dla uczniów. W Zespole Szkół w Połańcu zrealizowano w sumie kilkanaście projektów, w ramach których setki uczniów odbyły staże zawodowe m. in. w Portugalii i w Wielkiej Brytanii. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności nauczyciela przedmiotów zawodowych i zastępcy dyrektora szkoły, mgra inż. Grzegorza Wójcikowskiego, uczniowie połanieckiego technikum mogli kształcić swoje umiejętności praktyczne m. in. w pięknej portugalskiej miejscowości Povoa de Varzim, położonej tuż nad Atlantykiem. W ostatnich latach prace nad projektami kontynuuje wieloletni nauczyciel naszej szkoły, mgr Zbigniew Brzeski, który rozszerzył ofertę edukacyjnych wyjazdów zagranicznych, umożliwiając poznanie innych kultur również uczniom naszego liceum. W Zespole Szkół zrealizowane zostały liczne projekty w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego, m. in. ERASMUS+, PO WER i WIRTUALNE LABORATORIA.

Podpisanie umów partnerskich z  ENEĄ Elektrownią Połaniec (2018 r.) i Grupą Azoty (2018 r.) sprawiło, że szkoła zyskała nowe możliwości związane np. z pozyskiwaniem wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych. Uczniowie szkoły – dzięki umowom z partnerami – mogą odbywać praktyki zawodowe w największych zakładach pracy na terenie powiatu staszowskiego, co przekłada się na ich lepsze przygotowanie nie tylko do egzaminów zawodowych, ale również do większych szans w rywalizacji na rynku pracy po zdobyciu wykształcenia.

Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych zmieniło się oblicze szkoły. Większość pomieszczeń edukacyjnych zostało wyposażonych w ekrany multimedialne, pojawiły się również nowe pracownie językowe i zawodowe (m. in. pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych, powstała przy współpracy Starostwa Powiatowego w Staszowie i firmy ENEA Elektrownia Połaniec, oddana do użytku 1 września 2019 r.).

Nie brakowało też w ostatnich latach bolesnych pożegnań. Zmarli dwaj długoletni nauczyciele ZS w Połańcu – Dariusz Sokołowski (2018 r.) i Grzegorz Gorycki (2020 r.), a także pierwszy dyrektor naszej placówki – Zdzisław Owczarek (2020 r.). W roku 2021 pożegnaliśmy ostatniego z żyjących „Jędrusiów” – Mieczysława Korczaka (ps. „Dentysta”).

Za niezwykle trudny moment w życiu szkoły z pewnością należy uznać również wybuch pandemii COVID-19, w wyniku której uczniowie Zespołu Szkół w Połańcu – po raz pierwszy w historii – musieli zmierzyć się z wyzwaniami, jakie przyniosła nauka w trybie zdalnym. Od 25 marca 2020 r. przez kilka miesięcy nauczanie prowadzone było przy wykorzystaniu sieci internetowej. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów czas ten nie został stracony, a Zespół Szkół w Połańcu wyszedł z niego wyposażony w platformę edukacyjną, który pozwala nauczać zdalnie w komfortowy sposób.

W swe drugie pięćdziesięciolecie istnienia Zespół Szkół w Połańcu wkracza jako placówka nowoczesna i przyjazna dla ucznia. Świetnie wyposażone pracownie, bogata baza sportowa, a nade wszystko profesjonalna, składająca się z ponad pięćdziesięciu nauczycieli, kadra, pozwalają wierzyć, że kolejne lata szkoły przyniosą jej dalszy rozwój.

Osiągnięcia szkoły i jej rozwój były możliwe dzięki pomocy organów samorządowych, miejscowej elektrowni, a także wielu innych instytucji i firm. Wszystkim przyjaciołom szkoły za życzliwość, zrozumienie jej potrzeb, wsparcie – Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania.

 

Kalendarium

01 IX 1973 – Powołanie do istnienia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w Elektrowni „Połaniec”

03 IX 1973 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1973/1974

14 X 1973 – Objęcie przez szkołę opieki nad obeliskiem upamiętniającym śmierć Władysława Jasińskiego, dowódcy oddziału partyzanckiego „Jędrusie” i wszystkich poległych na terenie powiatu staszowskiego w walce hitlerowskim okupantem

XII 1975 – Przekazanie przez Elektrownię „Połaniec” bloku mieszkalnego na potrzeby internatu

01 IX 1976 – Utworzenie Technikum Energetycznego dla Pracujących o specjalności „energetyka cieplna”

01 IX 1983 – Utworzenie Technikum Energetycznego na podbudowie ZSZ o specjalności „energetyka cieplna”

01 IX 1984 – Powołanie 5-letniego Technikum Energetycznego na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności „energetyka cieplna”

30 XII 1985 – Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych Elektrowni im. T. Kościuszki
w Połańcu

21 XI 1991 – Podjęcie decyzji o rozbudowie szkoły średniej przez Urząd Miasta i Gminy
w Połańcu przy wsparciu finansowym Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

01 IX 1992 – Powołanie Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu działającego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Połańcu

01 I 1993 – Przejęcie prowadzenia Zespołu Szkół Zawodowych w Połańcu przez Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu od Ministerstwa Górnictwa i Energetyki i zmiana nazwy na Zespół Szkół w Połańcu

01 IX 1994 – Oddanie do użytku pierwszej części nowo wybudowanych pomieszczeń szkoły (tzw. część dydaktyczno-żywieniowa)

01 IX 1996 – Oddanie do użytku drugiej części nowo wybudowanych pomieszczeń szkoły (tzw. część dydaktyczno-sportowa)

01 IX 1996 – Utworzenie Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół w Połańcu

30 IV 1999 – Nadanie Zespołowi Szkół w Połańcu imienia Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i wręczenie sztandaru

25 VI 2002 – Podpisanie porozumienia TRIANGLE, zakładającego współpracę polsko-holendersko-słowacką, umożliwiającą uczniom Zespołu Szkół w Połańcu zdobywanie kwalifikacji zawodowych honorowanych na terenie Unii Europejskiej

V 2002 – Oddanie do użytku Laboratoriów Kształcenia Zawodowego Elektroników, Elektrotechników i Mechaników, umożliwiających realizację założeń projektu TRIANGLE

07 VI 2003 – Otwarcie w Zespole Szkół w Połańcu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej; wydział: Zarządzanie i Modelowanie Komputerowe, Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

IV 2004 – Uroczyste obchody 30. rocznicy istnienia Zespołu Szkół w Połańcu

14 XI 2008 – Otwarcie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Połańcu

22 IX 2013 – Uroczyste obchody 40. rocznicy istnienia Zespołu Szkół w Połańcu

01 IX 2018 – Podpisanie umów partnerskich z  ENEĄ Elektrownią Połaniec i Grupą Azoty

01 IX 2019 – Oddanie do użytku pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, powstałej przy współpracy Starostwa Powiatowego w Staszowie i firmy ENEA Elektrownia Połaniec

25 III 2020 – Po raz pierwszy w dziejach szkoły nauka prowadzona zdalnie z powodu pandemii COVID-19

5 IX 2021 – W wieku 101 lat zmarł ostatni żołnierz Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie" – pułkownik Mieczysław Korczak

29 IX 2023 – Uroczyste obchody 50. rocznicy istnienia Zespołu Szkół w Połańcu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information